ARRL Sweepstakes - CW 

November 5-7 

EME - 50 to 1296 MHz 

November 12-13

ARRL Sweepstakes - SSB 

November 19-21

CQ WW - CW 

November 26-27 

ARRL 160 Meter 

December 2-4 

ARRL 10 Meter 

December 10-11 

ARRL Rookie Roundup - CW 

December 18 

ARRL Sweepstakes - CW 

November 5-7